Simbahan ni Juan Bautista

Ang himlayan ng pananampalataya ng mga tao dito sa Liliw ay ang Simbahan ng San Juan Bautista na nasa sentro ng bayan. Ito ay itinayo noong 1612  at noong 1898 ito ay nagkaroon ng rekonstraksyon dahil sa malaking bahagi ng simbahanan ang naapektuhan ng sunog.

Ang simbahang ito ay natatangi dahil sa pulang tisa na ginamit nito sa madekorasyong pagkakagawa ng arketekturang impluwensya ng mga kastila at amerikano . Ang kontemplatibo at tahimik na kapaligiran ng simbahan lalo na ang kapilya ni San Buenventura ang naging santwaryong dalanginan ng mga deboto at mananampataya.